Vacature: Bijzonder hoogleraar m/v Universiteit v. Humanistiek

De Stichting Stimulering Vrijzinnige Gedachtegoed zoekt kandidaten voor de functie aan de UvH van Bijzonder hoogleraar Vrijzinnig religieus gedachtegoed en humanisme (v/m), taakomvang 0,3 fte (ca. 12 uur per week) – aanstellingsduur vijf jaar. 

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht is een onafhankelijke, levensbeschouwelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving en zijn ondergebracht in drie leerstoelgroepen: Zorg en Welzijn, Culturele Dynamiek en Grondslagen en Methoden. De UvH verzorgt vier opleidingen: een brede multidisciplinaire bacheloropleiding, een driejarige master Humanistiek, een eenjarige master Zorgethiek en Beleid en een opleiding voor PhD studenten (Graduate School). In deze kleinschalige instelling (ca. 550 studenten, 60 PhD’s en 90 medewerkers) zijn wetenschappelijke vernieuwing, onderlinge inhoudelijke inspiratie en betrokkenheid belangrijke waarden.

De stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed stelt met goedkeuring van het bestuur van de Universiteit voor Humanistiek deze leerstoel in.

Profielschets:

Een gepromoveerde theoloog/religiewetenschapper/filosoof, met kennis van en affiniteit met vrijzinnige theologie, ongebonden spiritualiteit en humanisme in Nederland en internationaal, die vanuit dat perspectief wetenschappelijk  onderzoek wil doen naar existentiële vragen betreffende goed ouder worden in levensloopperspectief.

Omschrijving:

U bent goed op de hoogte van vrijzinnig religieus gedachtegoed in Nederland en internationaal en heeft belangstelling voor humanisme en ongebonden spiritualiteit

U heeft affiniteit met en belangstelling voor vraagstukken betreffende de sociaal-existentiële dimensie van goed ouder worden.

U beoefent en bevordert wetenschappelijk onderzoek naar vrijzinnig gedachtegoed in cultuur en samenleving en met betrekking tot goed ouder worden in het bijzonder, stimuleert promotieonderzoek op dit terrein, doet daartoe aan fondsenwerving en begeleidt deze promovendi.

U onderhoudt contacten met de religieus vrijzinnige beweging en de humanistische beweging.

Binnen de UvH overlegt u periodiek met de hoogleraar Humanisme, neemt u deel aan het overleg van het College voor Promoties en aan de vergadering van leerstoelgroep Grondslagen en Methoden.

U draagt incidenteel bij aan het onderwijs met name in het kader van de Graduate School en door begeleiding van scripties en eventueel stages van UvH-studenten.

Voor de stichting SVG draagt u voor ca. 4 uur per week bij aan het publieke debat over levensbeschouwing vanuit een vrijzinnig religieus gezichtspunt.

Vereisten:
 

  • gepromoveerd in theologie, religiewetenschap of wijsbegeerte;
  • aantoonbare relevante onderzoekservaring, blijkend uit Nederlandstalige en internationale wetenschappelijke publicaties, onder meer in belangrijke gerefereerde tijdschriften;
  • ervaring met onderwijs binnen het hoger onderwijs;
  • goed bekend met het vrijzinnige religieuze gedachtegoed;
  • affiniteit met en belangstelling voor religieuze vrijzinnigheid en humanisme, ook in hun organisatorische vormen
  • affiniteit met en belangstelling voor de sociaal-existentiële dimensie van ouder worden in levensloopperspectief;
  • goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
  • interdisciplinaire gerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden:

De honorering geschiedt volgens UFO-profiel Hoogleraar niveau 2 conform de CAO Nederlandse Universiteiten (bij 0,3 fte varieert het bruto salaris tussen minimaal 18.011 euro en maximaal 26.226 per jaar). De Bijzonder hoogleraar heeft een arbeidsovereenkomst met de stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed. Indiensttreding per 1 april 2015 voor de duur van vijf jaar. U bent werkzaam aan de UvH binnen de leerstoelgroep Grondslagen en Methoden en u heeft de hoogleraar Humanisme als leidinggevende.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij prof. dr. P. Derkx, voorzitter van de benoemingsadviescommissie, email: p.derkx@uvh.nl; indien gewenst zal hij u terugbellen. Aanvullende informatie over de leerstoel vindt u in het structuurrapport onder vacatures op www.uvh.nl en hier Structuurrapport bijzondere leerstoel Vrijzinnig religieus gedachtegoed en humanisme_def.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae en publicatielijst, kunnen worden gericht aan drs. W. Houweling, secretaris van de stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed, p/a Spoorstraat 1, 3811 MN Amersfoort, o.v.v. ‘sollicitatie Bijzonder Hoogleraar’ of per e-mail aan wies.houweling@vrijzinnigen.nl

Sollicitaties kunnen uiterlijk tot en met maandag 12 januari 2015 worden ingediend.

De stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed is een stichting opgericht door Vrijzinnigen Nederland, de Doopsgezinde Broederschap en de Remonstranten.

De stichting heeft ten doel: het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving te verspreiden alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan kan bijdragen, alles in de ruimste zin van het woord, te bevorderen. Onder vrijzinnigheid wordt onder meer verstaan het met open geest zoeken naar spirituele voeding om geëngageerd te kunnen leven.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: een vrijzinnig geluid te laten horen in het publieke debat; alertheid en betrokkenheid bij grote gebeurtenissen in de samenleving te stimuleren; het belang van de onderlinge verdraagzaamheid en empathie in de maatschappij te onderstrepen en daartoe de versterking van het netwerk van vrijzinnigen in Nederland.

Claudia Pietryga
Claudia deed zowel een sociaal-agogische als journalistieke opleiding en is alweer bijna tien jaar freelance journalist. Ze schrijft het liefste over maatschappelijke onderwerpen en publiceerde onder meer stukken in de Flair, Hallo Jumbo, Spits, Het Parool, diverse blogs, lokale bladen en uiteenlopende (online) media voor met name ondernemers.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *